Haim's Journals

Haim's HomeIsrael

Israel 
?

Journal Entries

Holy land - visit no. 1 Date: Friday, October 15, 2004
Location: Tel Aviv
Holy land - visit no. 2 Date: Thursday, February 24, 2005
Location: Tel Aviv
Holy land - visit no. 3 Date: Sunday, July 10, 2005
Location: Tel Aviv
Holy land - visit no. 4 Date: Friday, December 23, 2005
Location: Tel Aviv
Holy Land - visit no. 5 Date: Tuesday, June 20, 2006
Location: Tel Aviv, Herseliya, Bat Yam, Eilat